Doç. Dr. Melike Tekindal

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
 • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Master HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Hizmet A.B.D
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sosyal Hizmet
 • Lisans Tamamlama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - ÖTEKİ DALLAR

Akademik Özgeçmiş


 • YONAR HARUN,YONAR AYNUR,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,TEKİNDAL MELİKE,Modeling and Forecasting for the number of cases of theCOVID-19 pandemic with the Curve Estimation Models,the Box-Jenkins and Exponential Smoothing Methods, Eurasian Journal of Medicine and Oncology, 2020, 4, 160 165
 • TEKİNDAL MELİKE,uğuz arsu şerife,Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojikyaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme., ufkun ötesi bilim dergisi, 2020, 20, 153 182
 • uğuz arsu şerife,SUNMAN GÖZDE,ORUÇ ŞÜKRAN,TEKİNDAL MELİKE,TÜRKİYE’DE GELİŞMEKTE OLAN ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMA DENEYİMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2020, 20, 109 152
 • TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,YONAR HARUN,YONAR AYNUR,TEKİNDAL MELİKE,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ALKAN HASAN,İNANÇ ZEKERİYA SAFA,MAT BURAK,Analyzing COVID-19 outbreak for Turkey and Eight Country with Curve Estimation Models, Box-Jenkins (ARIMA), Brown Linear Exponential Smoothing Method, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and SEIR Models, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 2020, 142 155
 • TEKİNDAL MELİKE,EGE AHMET,ERİM FERMAN,GEDİK TAHİR ENES,Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla COVID-19 Sürecinde Yaşlı Bireyler:Sorunlar, İhtiyaçlar ve Öneriler, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020, 5, 159 164
 • NEGİZ ELİF,demircioğlu elif,TEKİNDAL MELİKE,Değerler Eğitimi Aracılığıyla Sosyal Uyum: Suriyeli Ve Türkiyeli Lise Öğrencileri Özelinde Bir Uygulama., Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 12, 72-89
 • TEKİNDAL MELİKE,Feminist Group Work Design with Women Refugees in Turkey, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2019, 19, 11-32
 • TEKİNDAL MELİKE,EGE AHMET,ERİM FERMAN,SOSYAL HİZMET BİLGİSİ ÜRETİMİ: TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ İNCELEMESİ (1983-2017), Toplum ve Sosyal Hizmet, 2019, 30, 796 813
 • ATTEPE ÖZDEN SEDA,TEKİNDAL MELİKE,Social Work Students’ Opinions About Social Work Education: A Focus Group Study, Kastamonu Education Journal, 2019, 27, 2413 2424
 • TEKİNDAL MELİKE,TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN YAPISAL İŞLEVSEL YAKLAŞIMA GÖRE ANALİZİ, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2018, 29, 335 362
 • TEKİNDAL MELİKE,özlem şevval özge,emre meryem,ŞİDDET MAĞDURU KADINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ: AYŞEN VE ZEHRA VAKASI, UFKUN ÖTESİ BİLİM DERGİSİ, 2018, 18, 45 72
 • TEKİNDAL MELİKE,Kişisel Gelişim Ölçeği-Revize Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Fakültesi Dergisi, 2018, 3, 17 24
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,Systematic Review on Social Work Thesis in Turkey: 1987-2017, Journal of Current Researches on Health Sector, 2018, 8, 41 50
 • TEKİNDAL MELİKE,cılga ibrahim,Quality of Life of Mothers who have Intellectual Disabled Children in Ankara Turkey: A Survey Study, Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8, 177 198
 • TEKİNDAL MELİKE,KAYMAZ ÖZLEM,An evaluation of the psychological life quality of women with disabled children with box behnken experimental design, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018, 8, 988 1004
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,Özel Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 2, 186 203
 • TEKİNDAL MELİKE,The Position of the Youth In Political Participation, sosyal politika çalışmaları dergisi, 2017, 119 140
 • KAYMAZ ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,YAZICI GÜVERCİN AYŞE CANAN,Evaluation of expected and perceived of quality of service with the SERVQUAL scale: The case of a private physical therapy and rehabilitation center, Biomedical Research, 2017, 28, 711 715
 • TEKİNDAL MELİKE,Çalışkan Banu,Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Oynama ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi: Hacettepe Üniversitesi İİBFÖrneği, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2016, 16, 1 26
 • TEKİNDAL MELİKE,Ankara’da Sosyal Hizmet Eğitimi Alan Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öz-Duyarlıklarının Sosyo-Demografik DurumlarınaGöre İncelenmesi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2016, 16, 117 145
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,Women who sacrifice themselves for everybody: qualitative research with mothers of disabled children, European Journal of Social Work, 2015, 2, 275-289
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,The Effect of Group Work on the Self-efficacy of Social Work Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 174, 1124 1128
 • çetin sibel,ERGÜN MEHMET ALİ,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,tekindal benian,TEKİNDAL MELİKE,A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics: The Case of Atatürk Training and Research Hospital, International Journal of Caring Sciences, 2015, 8, 555 566
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA,The Equality of Opportunities Perceptions of Social Work Students in Turkey: A Qualitative Study., American International Journal of Social Science, 2014, 3, 165 174
 • TEKİNDAL MELİKE,Feminist Grup Çalışması: Temeli, Kapsamı ve Süreci, TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2013, 24, 209 230
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,Caregiving of aged people, either professional job or acquiring merit in God's sight: An example of qualitative research, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2012, 55, 200 204
 • ÖZTEMİZ SEMANUR,TEKİNDAL MELİKE,Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Okuma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma., Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2011, 11, 19 28
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA,Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Engellilik ve Etik Konusunda Görüş ve Önerileri: Bir Odak Grup Çalışması,TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma,18.06.2019 20.06.2019, 18.06.2019
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA,Ruh Sağlığı Sorunlarına Sahip Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımında İyileşme Yaklaşımına Dayalı İstihdam Modelleri,TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma,18.06.2019 20.06.2019, 18.06.2019
 • TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Kadinlara Yönelik Kişisel Gelişim Ölçeğinin (KYKGÖ) Türkçe ’Ye Uyarlama Çalişmasi,1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018),02.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • TEKİNDAL MELİKE,EGE AHMET,Kuşaklararası Dayanışmada Okul Sosyal Hizmeti,2. Uluslararası İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, İzmir, TÜRKİYE, 21.03.2018
 • EGE AHMET,TEKİNDAL MELİKE,Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşlı Dostu Üniversiteler ve Sosyal Hizmet,2. Uluslarası İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, İzmir, TÜRKİYE, 21.03.2018
 • ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MELİKE,The Role of Professionals in Prevention of Abuse in Syrian Refugee Children: A Model for Turkey,The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT,16.07.2018 20.07.2018, Ankara, TÜRKİYE, 15.10.2018
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA,SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖZÜNDEN MÜLTECİ KADINLAR VE GÜÇLENME ODAKLI UYGULAMALAR,2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek,04.10.2018 05.10.2018, İzmir, TÜRKİYE, 04.10.2018
 • NEGİZ ELİF,TEKİNDAL MELİKE,SOSYAL HİZMET UYGULAMASI OLARAK ÖZEL GEREKSİNİMESAHİP ÇOCUKLARLA DEĞERLER EĞİTİMİ GRUP ÇALIŞMASI,II. Uluslararası Farkındalık KonferansıII. International Conference on Awareness,13.12.2018 15.12.2018, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 16.12.2018
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,PAMUK BARIŞ ÖNDER,EGE AHMET,PAMUK GÜLSEREN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,GERİATRİK DİYABETLİ HASTALARIN DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ DURUMLARININ GLİSEMİK KONTROL DÜZEYLERİNE ETKİSİ,1st International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,PAMUK BARIŞ ÖNDER,EGE AHMET,PAMUK GÜLSEREN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Geriatrik Diyabetli Hastaların Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Durumlarının Glisemik Kontrol Düzeylerine Etkisi,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, İzmir, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,Sosyal Hizmet Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Sistematik Olarak İncelenmesi,Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi,29.05.2017 31.05.2017, ankara, TÜRKİYE, 29.05.2017
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,Sosyal Hizmet Araştırmasında Karma Yöntemin Önemi,Sosyal Hizmet Sempozyumu, İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek,26.11.2015 28.11.2015, Manisa, TÜRKİYE, 26.11.2015
 • GÜLLÜ ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,YAZICI AYŞE CANAN,Measuring the quality of service in the health sector through servqual method the case of a physical therapy and rehabilitation center,The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region İnternational Biometric Society,11.05.2015 15.05.2015, Nevşehir, TÜRKİYE, 11.05.2015
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Zaman Serilerinin Modellenmesi ve Geleceğe Yönelik Kestirimlerinin Değerlendirilmesi Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Türkiye Örneği,“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet” Sempozyumu,20.11.2014 22.11.2014, Ankara, TÜRKİYE, 20.11.2014
 • TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,GÜLLÜ ÖZLEM,YAZICI AYŞE CANAN,KÖSE SERDAL KENAN,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,ATEŞ CAN,TEKİNDAL MELİKE,Sağdan Sansürlü Verilerin Parametrik Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi,16. Biyoistatistik Kongresi,10.09.2014 12.09.2014, Antalya, TÜRKİYE, 10.09.2014
 • ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MELİKE,Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Mağduru Kadın Algısı Bir Niteliksel Araştırma,Uluslar arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu,27.04.2012 28.04.2012, Ankara, TÜRKİYE, 27.04.2014
 • ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MELİKE,Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yasasının Gerekliliği Üzerine Bir Tartışma,Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013: Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması "Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı",28.11.2013 30.11.2013, Kocaeli, TÜRKİYE, 20.11.2014
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,The effect of group work on the self efficacy of social work students,International Conference on New Horizons in Education,25.06.2014 27.06.2014, paris, FRANSA, 26.06.2014
 • TEKİNDAL MELİKE,IŞIKHAN VEDAT,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Sosyal Hizmet Araştırmasında Metodolojik Sorunlar,7. Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?,15.04.2011 16.04.2011, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • TEKİNDAL MELİKE,Şiddet Mağduru Kadınlarla Feminist Grup Çalışması.,Aile ve kadın sempozyumu (16 Mayıs 2013, Kırıkkale),16.05.2013 16.05.2013, kırıkkale, TÜRKİYE, 16.05.2013
 • POLAT GONCA,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,ATTEPE SEDA,ÖZCAN EMRE,ÇELİK GİZEM,TEKİNDAL MELİKE,Tackling health inequalities in Turkey a qualitative perspective on the roles of social workers,3rd ENSACT Joint European Conference,16.04.2013 19.04.2013, istanbul, TÜRKİYE, 16.04.2013
 • TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,TEKİNDAL MELİKE,YAZICI AYŞE CANAN,KÖSE SERDAL KENAN,GÜLLÜ ÖZLEM,ATEŞ CAN,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,Box Behnken Deneme Düzeni ile Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Ruhsal Alan Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi,Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik kongresi,20.08.2013 23.08.2013, aydın, TÜRKİYE, 20.08.2013
 • TEKİNDAL MELİKE,Şiddet Mağduru Kadınlarla Feminist Grup Çalışması,Aile ve kadın sempozyumu,16.05.2013 16.05.2013, kırıkkale, TÜRKİYE, 16.05.2013
 • TEKİNDAL MELİKE,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,Sistematik Tarama Derleme Sosyal Hizmet,50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler, Hedefler,15.12.2011 16.12.2011, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • TEKİNDAL MELİKE,Engelli Çocukların Rehabilitasyon İhtiyaçları,Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçlarının Belirlemesi Sempozyumu.,18.05.2012 19.05.2012, ankara, TÜRKİYE, 18.05.2012
 • TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Demografik Özellikleri Yaşadıkları Sorunlar Beklentileri ve Kendi Çözüm Önerileri,Küreselleşen Dünya?da Sosyal Hizmetler Sorunlar ve Çözümlerimiz Sempozyumu,20.12.2008 21.12.2008, Ankara, TÜRKİYE, 01.10.2010
 • TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Demografik Özellikleri Yaşadıkları Sorunlar ve Dışlanma Durumu,Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu,12.11.2009 14.11.2009, ankara, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • TEKİNDAL MELİKE,Madde Bağımlılığında Koruyucu Önleyici Hizmetler ve Sosyal Dışlanma,Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu,12.11.2009 14.11.2009, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • TEKİNDAL MELİKE,Annelerin Demografik Özellikleri Özrü Öğrenme Zamanlarıyla Annelerin Duygu Düşünce Davranış ve Tutumlarının İlişkisi,VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Kitabı,27.08.2008 30.08.2008, TÜRKİYE, 01.01.2009
 • TEKİNDAL MELİKE,Göç Mağduru Kadınlarla Feminist Grup Çalışması,Sosyal Hizmet Kongresi-2018- Mültecilerle Sosyal Hizmet,11.05.2018 12.05.2018, İstanbul, TÜRKİYE
 • TEKİNDAL MELİKE,Attepe Özden Seda,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,Sosyal hizmet alanındaki lisansüstü tezlerin sistematik olarak incelenmesi,Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK) 2016: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği,29.05.2017 31.05.2017, Ankara, TÜRKİYE
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA, The Palgrave Handbook of Global Social Work Education, Situation and Future of Social Work Education in Turkey, ISBN:978-3-030-39965-8, S:611-623, Palgrave Macmillan, 2020
 • TEKİNDAL MELİKE, Gençliğin Dönüşümü, Politika ve Mücadele, Engelli gençliğe dair temel sorunsallar, ISBN:978-605-033-240-7, S:263 274, Nobel Yayınevi, 2020
 • TEKİNDAL MELİKE, Engellilik Alanında Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Engelli birey ve ailelerle grup çalışmaları örnekleri, ISBN:978-625-402-382-8, S:275-284, Nobel Yayınevi, 2020
 • ÖZTEMİZ SEMANUR,TEKİNDAL MELİKE, Mesleğe Dayalı Stresle Başa Çıkmada Bibliyoterapi., ISBN:978-605-033-195-0, Nobel yayınevi, 2020
 • ATTEPE ÖZDEN SEDA,TEKİNDAL MELİKE,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU, Tüm Yönleriyle Nadir Hastalıklar, Nadir Hastalıklarda Grup Çalışmasının Önemi, ISBN:978-605-7895-15-8, S:197 209, Nobel Yayınevi, 2019
 • TEKİNDAL MELİKE, Yaşlılık ve Sosyal Hizmet, Tüm Boyutlarıyla Kapsayıcı Bir Çerçeve, Gelişimsel Özellikleri Açısından Yaşlıyı Değerlendirme, ISBN:9786059386579, S:67-82, Nika Yayınevi, 2019
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA, New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences, Modelling of Time Series and Evaluation of Forecasts: Juveniles Received Into Security Unit, Case of Turkey., ISBN:978-605-80229-3-5, S:235 270, GECE PUBLISHING, 2019
 • TEKİNDAL MELİKE, Academic Studies in Social, Human and Administrative Science, THE EFFECT OF “GENDER AND SOCIAL WORK” COURSE ON STUDENTS’ATTITUDE TOWARDS GENDER ROLES, ISBN:978-605-288-606-9, S:161 169, Gece Publishing, 2018
 • TEKİNDAL MELİKE,ADIGÜZEL İLKAY BAŞAK, The Most Recent Studies in Science and Art, The Effect of Social Skills Training on the Skill Development of Social Work Students, ISBN:978-605-288-357-0, S:1687 1697, Gece Publishing, 2018
 • TEKİNDAL MELİKE, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Sosyal Hizmet, ISBN:978-605-7928-18-4, S:89 112, Nobel Yayınevi, 2018
 • TEKİNDAL MELİKE, Tıbbi Sosyal Hizmet, Diyaliz ve Böbrek Hastaları ile Sosyal Hizmet, ISBN:978-605-320-612-5, S:205 214, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017
 • TEKİNDAL MELİKE, Tıbbi Sosyal Hizmet, Yaşam Sonu Bakım ve Sosyal Hizmet, ISBN:978-605-320-612-5, S:263 281, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA, Foster Care Childhood and Parenting in ContemporaryEurope, Child Protection System in Turkey, ISBN:978-952-306-163-7, S:44 59, Grano, 2016
 • TEKİNDAL MELİKE, Avrupa da Sosyal Çalışma, Fransa’da Sosyal Hizmetin Bir Meslek Olarak Gelişimi, ISBN:978-9944-705-34-9, S:81 98, SABEV Yayınları, 2016
 • TEKİNDAL MELİKE, Avrupa da Sosyal Çalışma, Almanya’da Sosyal Hizmet, ISBN:978-9944-705-34-9, S:99 120, SABEV Yayınları, 2016
 • TEKİNDAL MELİKE, Feminist grup çalışması: Bir sosyal hizmet uygulaması olarak engelli çocuğa sahip kadınların deneyimi, ISBN:978-605-9663-27-4, Nobel Bilimsel Eserler, 2016
 • Avrupa'da Sosyal Çalışma, Almanya'da Sosyal Hizmet, ISBN:978-9944-705-34-9, SABEV Yayınları, 2016
 • Avrupa'da Sosyal Çalışma, Fransa'da Sosyal Hizmetin Bir Meslek Olarak Gelişimi, ISBN:978-9944-705-34-9, S:81-98, SABEV Yayınları, 2016
 • Feminist Grup Çalışması Bir Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Deneyimi, ISBN:978-605-9663-27-4, S:249, Nobel Bilimsel Eserler, 2016
 • TEKİNDAL MELİKE, Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri Uygulama için Bir Giriş, Kişi Merkezli Yaklaşım, ISBN:978-605-84776-9-8, S:125 142, Nika yayınevi, 2015
 • TEKİNDAL MELİKE, Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri Uygulama için Bir Giriş, Grup Çalışması., ISBN:978-605-84776-9-8, S:267 285, Nİka Yayınevi, 2015
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama için Bir Giriş., Grup Çalışması. , ISBN:978-605-84776-9-8, S:267-285, NİKA yayınevi, 2015
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama için Bir Giriş., Kişi Merkezli Yaklaşım, ISBN:978-605-84776-9-8, S:125-142, NİKA yayınevi, 2015
 • BULUT FATMA IŞIL,TEKİNDAL MELİKE, Prof Dr Gönül Erkan a Armağan Sosyal Hizmet ve Mülakat, Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü., ISBN:978-975-00151-6-8, S:24 37, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • TEKİNDAL MELİKE, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, Türkiye’de Yoksulluk ve Engellilik İlişkisi, ISBN:978-605-4688-35-7, S:239 271, Sosyal Çalışma Yayınları, 2014
 • TEKİNDAL MELİKE, Jane Addams Eylemci Bir Ruh, Politikacı., ISBN:978-605-65272-0-3, S:215 284, Ayizi Yayınları, 2014
 • TEKİNDAL MELİKE, Prof Dr Gönül Erkan a Armağan Sosyal Hizmet ve Mülakat, Sosyal Hizmette Ailelerle Uygulama Modelleri, ISBN:978-975-00151-6-8, S:265 280, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • Jane Addams: Eylemci Bir Ruh, Politikacı., ISBN:978-605-65272-0-3, S:215-284, Ayizi Yayınları, 2014
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, Türkiye’de Yoksulluk ve Engellilik İlişkisi, ISBN:978-605-4688-35-7, S:239-271, Sosyal Çalışma Yayınları, 2014
 • Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan, Sosyal Hizmet ve Mülakat, Sosyal Hizmette Ailelerle Uygulama Modelleri, ISBN:978-975-00151-6-8, S:265-280, Sosyal hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan, Sosyal Hizmet ve Mülakat , Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü, ISBN:978-975-00151-6-8, S:24-37, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • 2, (2020), (Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla COVID-19 Sürecinde Yaşlı Bireyler:Sorunlar, İhtiyaçlar ve Öneriler)
 • 39, (2020), (The Position of the Youth In Political Participation)
 • 2, (2020), (Evaluation of expected and perceived of quality of service with the SERVQUAL scale: The case of a private physical therapy and rehabilitation center)
 • (2020), (The Effect of Group Work on the Self efficacy of Social Work Students)
 • (2020), (Feminist grup çalışması: Bir sosyal hizmet uygulaması olarak engelli çocuğa sahip kadınların deneyimi)
 • 2, (2020), (Feminist Grup Çalışması Temeli Kapsamı ve Süreci)
 • 3, (2020), (A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics The Case of Atatürk Training and Research Hospital)
 • (2020), (Değerler Eğitimi Aracılığıyla Sosyal Uyum: Suriyeli Ve Türkiyeli Lise Öğrencileri Özelinde Bir Uygulama.)
 • 5, (2020), (SOSYAL HİZMET UYGULAMASI OLARAK ÖZEL GEREKSİNİME SAHİP ÇOCUKLARLA DEĞERLER EĞİTİMİ GRUP ÇALIŞMASI)
 • 2, (2020), (Modeling and Forecasting for the number of cases of theCOVID-19 pandemic with the Curve Estimation Models,the Box-Jenkins and Exponential Smoothing Methods)
 • 2, (2020), (TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN YAPISAL İŞLEVSEL YAKLAŞIMA GÖRE ANALİZİ)
 • 43, (2020), (Feminist Group Work Design with Women Refugees in Turkey)
 • 2, (2020), (Women who sacrifice themselves for everybody qualitative research with mothers of disabled children)
 • 3, (2020), (Sosyal Hizmet Bilgisi Üretimi: Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi İncelemesi (1983-2017))
 • (01.06.2019), (A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics The Case of Atatürk Training and Research Hospital)
 • 18, (30.06.2019), (TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN YAPISAL İŞLEVSEL YAKLAŞIMA GÖRE ANALİZİ)
 • 1, (31.01.2019), (The Position of the Youth In Political Participation)
 • 1, (01.04.2019), (Evaluation of expected and perceived of quality of service with the SERVQUAL scale: The case of a private physical therapy and rehabilitation center)
 • 2, (01.02.2016), (The Problem of Social, Culture and Behavioral Change: The Impact of Social public and Practices)
 • Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (3500),1.3.2011
 • Engellilik Alanında Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Editör,
 • Open Journal of Geriatrics, Editör,
 • Social Sciences, Editör,
 • Social Sciences, Editör,
 • Social Sciences, Editör,
 • Social Sciences, Editör,
 • Social Sciences, Editör,
 • Social Sciences, Editör,
 • İzmir katip çelebi üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi dergisi, Yardımcı editör,
 • Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı Adım Adım Rehber, Editör,
 • Hemşirelik bakımında hasta-hemşire etkileşiminin anlamı: nitel bir araştırma, DUYGU CEREN MAŞA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • kuantum fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet uzmanı, Tam Zamanlı,
 • özel anıl huzur ve yaşlı bakımevi, sorumlu müdür, Tam Zamanlı,
 • sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, sincan ilçe müdürlüğü, sosyal hizmet uzmanı, Tam Zamanlı,

Dersler

Menüyü Kapat